ΣΤΟΠ ΟΜΟΦΟΒΙΑ

Η μήνυση κατά του Κ. Πλεύρη για προσβλητικές ομοφοβικές του δηλώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)
Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
email: office@greekhelsinki.gr ιστοσελίδα: http://cm.greekhelsinki.gr/

ΕΓΚΛΗΣΗ – ΜΗΝΥΣΗ

  1. Παναγιώτη Δημητρά του Ηλία, Εκπροσώπου ΕΠΣΕ
  2. AndreaHelenGilbert του Milton, Εκπροσώπου Athens Pride – Στελέχους ΕΠΣΕ
  3. Γρηγόρη Βαλλιανάτου του Νικολάου, Στελέχους ΕΠΣΕ
  4. Ευαγγελίας Βλάμη του Κωνσταντίνου, διαχειρίστριας του http://lesbianbimafia.blogspot.com/
  5. Δημήτρη Τσαμπρούνη του Νικολάου, Εκπροσώπου Athens Pride

ΚΑΤΑ

  1. Κωνσταντίνου Πλεύρη, Δικηγόρου,
  2. Δημήτρη Ζαφειρόπουλου, Εκδότη-Διευθυντή «Ελεύθερου Κόσμου»,

Προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

Ο πρώτος εγκαλών είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας Επικοινωνιακής και Πολιτικής Έρευνας (ΕΤΕΠΕ)/Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), Μη Κυβερ­νη­­τικής Οργά­­νωσης (ΜΚΟ) ανθρώπινων δικαιω­μά­των -με στόχο τη συμβολή με κάθε νόμιμο μέσο στη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξάρτητα από φυλετική, εθνοτική ή εθνική καταγωγή, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή σεξουαλικό («γενετήσιο») προσανατολισμό και με βάση το Ν. 3304/2005 (Σχετικό 1)- που είναι μέλος (με αριθμό μητρώου Μ83) της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΕΜΚΟ) με έδρα την Αθήνα, και είναι εγγεγραμμένη ως ΜΚΟ στα μητρώα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών με α/α 306, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν 2731/1999.

Οι λοιποί τέσσερις εγκαλούσες και εγκαλούντες είμαστε δημόσια γνωστά στελέχη ομοερωτικών φορέων. Η δεύτερη εγκαλούσα και ο πέμπτος εγκαλών είμαστε ειδικότερα νόμιμοι εκπρόσωποι της της ΜΚΟ «Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας – Athens Pride (Άθενς Πράιντ)» και εγκαλούμε και με την ιδιότητα αυτή (Σχετικό 2).

Στο φύλλο της 24 Δεκεμβρίου 2009 του «Ελεύθερου Κόσμου», που εκδίδει και διευθύνει ο δεύτερος εγκαλούμενος, καθώς και στην ιστοσελίδα του «Ελεύθερου Κόσμου», δημοσιεύεται το ακόλουθο υπόμνημα του Κώστα Πλεύρη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του για άλλες ομοερωτοφοβικές δηλώσεις του και του δικηγόρου του, μετά από αναφορά των εγκαλούντων και άλλων στελεχών ομοερωτικών φορέων (Σχετικό 3). Η παρουσίαση του κειμένου από την εφημερίδα δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για την πλήρη συμφωνία της με αυτό (Σχετικό 4), αφού άλλωστε και στο παρελθόν έχει δημοσιεύσει άλλα κείμενα με ομοερωτοφοβικό περιεχόμενο. Ο πρώτος εγκαλούμενος στο κείμενο αυτό αποκαλεί τα ομοερωτικά άτομα «γενετησίως διεστραμμένα», «σεξουαλικώς ανώμαλα» και «έκφυλα» των οποίων «η ιδιότης αποτελεί ύβριν διά κάθε άνθρωπον», ενώ «έχουν ευτελίση την ωραιότητα του έρωτος», «διαπράττουν μεταξύ των παρά φύσιν ασελγείς πράξεις και προκαλούν με την ακολασίαν των το δημόσιον αίσθημα που δεν ανέχεται τας αηδείς σαρκικάς αισχροτητάς των». Παράλληλα δε, «μία λεσβία δεν μπορεί να είναι κυρία, διότι στην έννοιαν της κυρίας εμπεριέχεται ήθος, που δεν μπορεί να το διαθέτη κάποια, η οποία δεν σέβεται την γυναικείαν φύσιν» και «οι κίναιδοι και αι λεσβίαι δεν έχουν σχέσιν με τον έρωταν, διότι έρως δεν τελείται με αφυσίκους πράξεις, όπως είναι η διαστροφή των» ενώ «οι ομοφυλόφιλοι εκδηλώνουν σεξουαλικήν διαστροφήν και εσχάτην αναισχυντίαν δι’ έναν άνδρα, που καταντά να εισάγη το πέος του εντός των κοπράνων ενός άλλου». Αποκαλεί τέλος τις ομοερωτικές πράξεις «σιχάματα».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

«Η ομοφυλοφιλία είναι διαστροφή»

http://elkosmos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3213:-l—r&catid=87:epikairotita&Itemid=277

Πέμπτη, 24 Δεκέμβριος 2009 18:17

του Κωνσταντίνου Πλεύρη

Σχετικώς προς διεξαγόμενην προκαταρκτικήν πειθαρχικήν εξέτασιν κατόπιν αναφοράς κιναίδων και λεσβιών σας γνωρίζω, ότι αι απόψεις μου, δια τους ανωτέρω γενετησίως διεστραμμένους έχουν επαρκώς αναλυθεί στο βιβλίον μου “Οι κίναιδοι” το οποίον ήδη κατέθεσα και επικαλούμαι.

Τονιστέον, ότι οι “θιγόμενοι” δεν απετόλμησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία και τα επιχειρήματα του βιβλίου μου, αλλά αποπειρώνται να παρασύρουν τον Δ.Σ.Α. Να λάβη, έστω και εμμέσως, θέσιν υπέρ των σεξουαλικώς ανωμάλων, διότι τάχα προκαλώ μίσος εναντίον των, ενώ πράγματι εκείνοι προκαλούν αηδίαν και από αισθητικής ακόμη πλευράς. π.χ. σκεφτείτε τον Βαλλιανάτο να φιλή στο στόμα τον Δημητρά τι αηδιαστικό θέαμα θα εμφανίζουν.

Οι κίναιδοι και αι λεσβίαι έχουν ευτελίση την ωραιότητα του έρωτος, ο οποίος εκ φύσεως πραγματοποιείται από την έλξιν των αντιθέτων φύλων. Με γλοιώδες θράσος εκφύλων παριστάνουν τον πρόεδρο (!) των ομοφυλοφίλων χάριν της σεξουαλικής ελευθερίας, εν ονόματι της οποίας θα έχωμεν και πρόεδρο των κτηνοβατών, αυνανιζομένων κτλ.

Οι αναφερόμενοι εναντίον μου κίναιδοι, διαπράττουν μεταξύ των παρά φύσιν ασελγείς πράξεις και προκαλούν με την ακολασίαν των το δημόσιον αίσθημα που δεν ανέχεται τας αηδείς σαρκικάς αισχροτητάς των. Μία ανάγνωσις του 19ου κεφαλαίου του Π.Κ. Είναι διαφωτιστική, διά την αρνητικήν στάσιν έναντι των της έννομου τάξεως.

Εν πάση περιπτώσει η Ελληνική Κοινωνία αποβάλλει τους κιναίδους και τας λεσβίας, διά τους λόγους, που λεπτομερώς εξέθεσα στο βιβλίον μου και η ιδιότης των αποτελεί ύβριν διά κάθε άνθρωπον. Αναμφισβήτω ουδείς γονεύς επιθυμεί να ιδή το τέκνον του ομοφυλόφιλον, αλλά θέλει αυτό να δημιουργήση οικογένειαν.

Οι κίναιδοι και αι λεσβίαι δεν έχουν σχέσιν με τον έρωταν, διότι έρως δεν τελείται με αφυσίκους πράξεις, όπως είναι η διαστροφή των.

Τας απόψεις μου αυτάς διετύπωσα δημοσίως και κατ’ ουδένα τρόπον υποχωρώ αυτών.

Επιμένω, ότι μία λεσβία δεν μπορεί να είναι κυρία, διότι στην έννοιαν της κυρίας εμπεριέχεται ήθος, που δεν μπορεί να το διαθέτη κάποια, η οποία δεν σέβεται την γυναικείαν φύσιν.

Επιμένω, ότι οι ομοφυλόφιλοι εκδηλώνουν σεξουαλικήν διαστροφήν και εσχάτην αναισχυντίαν δι’ έναν άνδρα, που καταντά να εισάγη το πέος του εντός των κοπράνων ενός άλλου.

Ελπίζω ο Δ.Σ.Α. Να μη ασχοληθή περαιτέρω με αυτά τα σιχάματα, δια τα οποία οι κίναιδοι και αι λεσβίαι επαίρονται!

Εν Αθήναις τη 30η Νοεμβρίου 2009

Όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι προδήλως εξυβριστικοί, δυσφημιστικοί και συκοφαντικοί για κάθε ομοερωτικό άτομο άρα και για την καθεμία και τον καθένα από τη δεύτερη εγκαλούσα έως τον πέμπτο εγκαλούντα. Για το λόγο αυτό, ζητήσαμε από τον πρώτο εγκαλούντα, με την ιδιότητά του ως εκπροσώπου φορέα που προβλέπει το Άρθρο 13 του Ν. 3304/2005 και στα πλαίσια του νόμου αυτού, να μας αντιπροσωπεύσει ενώπιον των δικαστηρίων υποβάλλοντας την παρούσα έγκληση με παράσταση πολιτικής αγωγής.

Ο Ν 3304/2005 προβλέπει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

«Άρθρο: 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση του γενικού πλαισίου ρυθμίσεως για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής καθώς και για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο: 2. 1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάκριση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1. 2. Ως διάκριση νοείται και η παρενόχληση, η οποία εκδηλώνεται με ανεπιθύμητη συμπεριφορά που σχετίζεται με έναν από τους λόγους του άρθρου 1 και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος».

Οι χαρακτηρισμοί του κειμένου είναι προφανές πως προσβάλλουν την αξιοπρέπεια γενικά των ομοερωτικών ατόμων και ειδικότερα της δεύτερης εγκαλούσας έως τον πέμπτο εγκαλούντα λόγω του σεξουαλικού («γενετήσιου») προσανατολισμού τους και συμβάλλουν παράλληλα στη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος για τη δεύτερη εγκαλούσα έως τον πέμπτο εγκαλούντα και γενικότερα για τα ομοερωτικά άτομα.

Επίσης, στο Ν. 3719/2008 προβλέπεται και το ακόλουθο:

«Άρθρο 23. 1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985, ΦΕΚ 106 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η τέλεση της πράξης από μίσος εθνικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή μίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού κατά του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση.»

Με τη νεοεισαχθείσα διάταξη η νομοθεσία καθιστά το ρατσιστικό κίνητρο κατά τη διάπραξη ποινικά κολάσιμης πράξης επιβαρυντικό κριτήριο στη δικαστική επιμέτρηση της ποινής και διευρύνει το περιεχόμενο του Ν. 927/79 προσθέτοντας το «σεξουαλικό (‘γενετήσιο’) προσανατολισμό» στα άλλα κριτήρια προστασίας από φυλετικής διακρίσεις (εθνικό, φυλετικό, θρησκευτικό). Η ρύθμιση αυτή αντικατοπτρίζει τη βούληση του νομοθετικού σώματος να τιμωρεί το μίσος και κατά των ομοερωτικών ατόμων, όπως άλλωστε από το 2005 έχει περιλάβει στη νομοθεσία (Ν. 3304/2005) την απαγόρευση των διακρίσεων και κατά των ομοερωτικών ατόμων. Το επίδικο κείμενο είναι χαρακτηριστικό κείμενο μίσους κατά των ομοερωτικών ατόμων γενικά.

Τέλος, με την Απόφαση 3490/2006, το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι η ομοερωτική κοινωνική ομάδα προστατεύεται από το Σύνταγμα:

«[Η] ομοφυλόφιλη ερωτική επιθυμία [είναι] υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα, η οποία σχετίζεται με μία κοινωνική ομάδα, μεταξύ των πολλών, οι οποίες συνθέτουν μία ανοικτή και σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, οι ερωτικές επιλογές της οποίας, όχι μόνο δεν αποδοκιμάζονται από την συνταγματική τάξη της χώρας, αλλά τουναντίον επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 (σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου) και 5 παρ. 1 (προστασία της προσωπικής ελευθερίας), ως εκδήλωση ελεύθερης επιλογής των αποτελούντων αυτή, να γίνονται απολύτως σεβαστές.»

Με βάση δε την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, το επίδικο κείμενο αποτελεί εξύβριση, δυσφήμηση και συκοφαντική δυσφήμηση με ομαδικό χαρακτηρισμό, αφού οι εγκαλούμενοι μετήλθαν κατ’ αντικειμενική κρίση την ομαδική καταφρονητική εκδήλωση, ώστε να εκφέρουν έμμεσα αλλά εξίσου αποδοτικά κρίση περιφρονητική για καθένα από τα μέλη της ομάδας, υπό τη δική του ατομικότητα και μοναδικότητα νοούμενο, και ειδικότερα για τη δεύτερη εγκαλούσα έως τον πέμπτο εγκαλούντα που είναι μέλη της ομάδας των ομοερωτικών ατόμων (ο τρίτος μάλιστα κατονομάζεται ρητά ενώ εξυβρίζεται και συκοφαντείται και ο πρώτος εγκαλών τον οποίο οι εγκαλούμενοι θεωρούν ότι είναι ομοερωτικό άτομο).

Θέτουμε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών πως οι εγκαλούσες και εγκαλούντες εγκαλέσαμε τον πρώτο εγκαλούμενο για ανάλογο ομοερωτοφοβικό κείμενό του στις 13 Ιανουαρίου 2009 (Σχετικό 5) και έχει ήδη ασκηθεί από την της Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ποινική δίωξη εναντίον του για εξύβριση κατά συρροή (Σχετικό 6).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΓΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΗΝΥΟΥΜΕ

Ενώπιον Σας τις προαναφερθείσες ενέργειες του Κωνσταντίνου Πλεύρη και του Δημήτρη Ζαφειρόπουλου, που αποτελούν εξύβριση, δυσφήμηση και συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου των εγκαλουσών και εγκαλούντων, αφού ισχυρίστηκαν γεγονότα που μπορούν να βλάψουν τη φήμη μας και την τιμή και υπόληψή μας.

Δηλώνουμε ότι παριστάμεθα ως πολιτικώς ενάγουσες και ενάγοντες για την ηθική βλάβη που υπέστημεν η καθεμία και ο καθένας ατομικά από τις παράνομες πράξεις των εγκαλούμενων και ζητούμε χρηματική ικανοποίηση 25,000 ευρώ από τον κάθε εγκαλούμενο για κάθε εγκαλούσα και εγκαλούντα.

Μάρτυρες προτείνουμε η κάθε εγκαλούσα και ο κάθε εγκαλών τα υπόλοιπα εγκαλούντα άτομα.

Η δεύτερη εγκαλούσα έως τον πέμπτο εγκαλούντα δηλώνουμε ότι με την παρούσα εξουσιοδοτούμε, και στα πλαίσια του άρθρου 7 παρ 2 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ καθώς και του άρθρου 13 παρ 3 του Ν. 3304/2005, το διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτη Δημητρά, οδός Κωνσταντινουπόλεως 82, ώστε να εγχειρήσει την παρούσα έγκληση και παράσταση πολιτικής αγωγής, να με αντιπροσωπεύει ενώπιον των δικαστηρίων, να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων και να προβαίνει εξ ονόματός μου σε κάθε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην προάσπιση του δικαιώματός μου σε ίση μεταχείριση και το οποίο προσεβλήθη με τις προαναφερόμενες ενέργειες.

Προσάγουμε αντίγραφα των αναφερόμενων 6 σχετικών εγγράφων.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2010

Οι εγκαλούντες και εγκαλούσες

Παναγιώτης Δημητράς

Οι λοιπές εγκαλούσες και εγκαλούντες

(δια των επισυναπτόμενων ειδικών πληρεξουσίουων κατ’ άρθρο 42.2 Κ.Π.Δ.

προς τον Παναγιώτη Δημητρά)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: